Sa iba't ibang laban ng buhay-- para sa sarili, para sa pamilya, para sa bayan: Pwedeng mapagod, pero bawal sumuko. 💪🏽💖✨

Mural art ni AG Saño, at linya mula sa Linya-Linya-- nasa shirt na ngayon.

Ang proceeds nito ay ibabahagi sa ART ATAK, isang grupo ng artists na nagtuturo at nagpipinta ng murals at nagdadala ng art supplies sa mga liblib na lugar ng Pilipinas.

No products found
Use fewer filters or remove all